ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
YÖNETMELİKLER

Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikler - YENİ
Sıra   Yönetmeliğin Adı Res. Gaz. Tarihi ve Sayısı *.HTML *.DOC *.PDF
27 ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 12.11.2010 - 27757
26 Toprak Kirlilğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 - 27605
25 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 04.08.2010 - 27661
24 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilarin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 - 27471
23 Kum Çakıl ve Benzeri MAddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2010 - 26724
22 Su KirliliğiKontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 - 25687
21 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ 17.05.2009 - 27231
20 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27.01.2010 - 27475
19 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 09.10.2003-25254
18 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ ((Değişik: RG 7/7/2004-25515) ve (Değişik: RG–30/4/2009–27215) Değişiklikleri İşlenmiştir.) 09.10.2003-25254
17 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik 26.12.2008-27092
16 Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092
15 Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092
14 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092
13 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (16-10-2009 Tarih ve 17074 Sayılı) Yönetmeliği - 2009/19 03.07.2009-27277
12 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -25755
11 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05/09/2008-26988
10 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 07/02/2009-27134
09 Çevre Denetimi Yönetmeliği (26-10-2009 Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.) 21/11/2008-27061
08 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) 11/11/2008-27051
07 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği (2008) 15/08/2008-25882
06 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (05-05-2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik işlenmiştir.) 05/05/2009-27219
05 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..) 13/01/2005-25699
04 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17/07/2008-26939
03 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26/06/2007-26562
02 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC) 07/03/2008-26809
01 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19/04/2005-25791
Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikler - ARŞİV
Sıra   Yönetmeliğin Adı Res. Gaz. Tarihi ve Sayısı *.HTML *.DOC *.PDF
1 OGM Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/10/2003-25219
2 Ağaçlandırma Yönetmeliği (Değişti) 09/10/2003-25254
3 ÇED Yönetmeliği 16/12/2003-25318
4 Disiplin Amirleri Yönetmeliği 19/12/2003-25321
5 Sicil Amirleri Yönetmeliği 19/12/2003-25321
6 Personelin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 07/01/2004-25339
7 Merkez Teşkilatı Görev, Yetki sorumluluk ve çalışma usul ve esasları yönetmeliği 16/01/2004-25348
8 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 21/01/2004-25353
9 Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliği 18/02/2004-25377
10 Arşiv Yönetmeliği 25/02/2004-25384
11 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 28/02/2004-25387
12 Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 29/02/2004-25388
13 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği 05/03/2004-25393
14 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18/03/2004-25406
15 Damga Yönetmeliği 10/04/2004-25429
16 Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç Ve Ağaççıklardan Faydalanma Şekil Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13.Maddesine 1 Fıkra eklenmesine dair yönetmelik 15/04/2004-25434
17 Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 15/04/2004-25434
18 Mahalli Çevre Kurullarının Oluşumu Çalışma Usul Ve Esasları 15/04/2004-25434
19 Çevre Ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği 15/04/2004-25434
20 Köyceğiz Gölü Ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 21/04/2004-25440
21 Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller 06/05/2004-25454
22 Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas Ve Usullerin 15. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Esas Ve Usuller 14/05/2004-25462
23 Avlakların Kuruluşu Yönetim Ve Denetim Esas Ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik 16/05/2004-25464
24 Merkez Av Komisyonunun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği 18/05/2004-25466
25 Orman Ürünlerine Verilecek Nakliye Tezkeresi Hakkında Yönetmelik 04/06/2004-25482
26 Teftiş Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği 09/06/2004-25487
27 Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) 11/06/2004-25489
28 Personelin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik 24/06/2004-25502
29 Fahri Av Müfettişliği Görev ve Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik 03/07/2004-25511
30 Ağaçlandırma Yönetmeliği (Revize edildi..) 07/07/2004-25515
31 Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği 12/07/2004-25520
32 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik 15/07/2004-25523
33 Özel Çevre Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/07/2004-25526
34 Ambalaj Ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (DEĞİŞTİ) 30/07/2004-25538
35 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/08/2004-25545
36 Av Koruma Görevlilerinin Kılık Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik 06/08/2004-25545
37 Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08/08/2004-25547
38 Yayın Yönetmeliği 09/08/2004-25548
39 Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31/08/2004-25569
40 OGM Personeline Verilecek Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Yönetmelik 01/09/2004-Bakan Oluru:8
41 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 02/09/2004-25571
42 OGM Görevde Yükselme Yönetmeliği 21/09/2004-25590
43 Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik 23/09/2004-25592
44 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/09/2004-25598
45 Bombus Arısı Yönetmeliği 01/10/2004-25600
46 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05/10/2004-25604
47 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (Değişti-Yeni yönetmelik sıra no:91) 07/10/2004-25606
48 Zirai Karantina, Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği 14/10/2004-25613
49 Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği 20/10/2004-25619
50 Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği 23/10/2004-25622
51 Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik 08/11/2004-25637
52 Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11/11/2004-25640
53 Orman Kanununun 84. Maddesinin Uygulanması hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23/11/2004-25649
54 Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları İle Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 30/11/2004-25656
55 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 01/12/2004-25657
56 Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi, ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09/12/2004-25665
57 Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik 11/12/2004-25667
58 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 16/12/2004-25672
59 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 16/12/2004-25672
60 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26/12/2004-25682
61 Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2004-25686
62 Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2004-25686
63 Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 31/12/2004-25687
64 Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği 13/02/2008-26786
65 Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 08/01/2005-25694
66 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği (Değişti) 13/01/2005-25699
67 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 03/02/2005-25716
68 Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği 03/02/2005-25716
69 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği 14/02/2005-25727
70 Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/02/2005-25729
71 Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/02/2005-25730
72 Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 22/02/2005-25735
73 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/03/2005-25744
74 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31/05/2005-25831
75 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)(DEĞİŞTİ) 01/07/2005-25862
76 Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 08/07/2005-25869
77 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 21/07/2005-25882
78 Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/07/2005-25882
79 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22/07/2005-25883
80 Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/07/2005-25887
81 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/09/2005-25932
82 Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 24/10/2005-25976
83 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 26/11/2005-26005
84 Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/12/2005-26040
85 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/464/AB) 31/12/2005-26040
86 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08/01/2006-26047
87 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) 09/01/2006-26048
88 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 28/01/2006-26063
89 Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği (1999/105/Ec) 02/02/2006-26068
90 İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) 20/11/2005-25999
91 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 22/07/2006-26236
92 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 17/05/2005-25818
93 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19/04/2005-25791
94 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC) 07/03/2008-26809
95 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26/06/2007-26562
96 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17/07/2008-26939 
© 2004-2005, ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanmıştır...